Játékszabályzat
Gerta 2002 Kft.  Facebook üzenőfali nyereményjáték szabályzata és részvételi feltételi
KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.

1. A Játék szervezője
Az Gerta 2002 Kft. (https://www.facebook.com/Gerta2002Kft) Facebook üzenőfali nyereményjáték (a továbbiakban:”Játék”) (8600 Siófok, Honvéd utca 81., adószám:12909724214 cégjegyzékszám: 14 09 306654.).
A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést az Gerta 2002 Kft. (a továbbiakban: “Adatkezelő”) végzi.

2. Részvételi feltételek
2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (”Facebook profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt a Rajongói oldal (jelen játék esetében a Facebook oldal) felületén posztolt feladatot teljesíti (”Poszt”) (jelen Játék esetében kommentben válaszol a jelen Játékszabályzatban megfogalmazottak szerint, továbbá megosztja a Játékot), és elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Rajongói oldalhoz csatlakozással a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook regisztráció során megadott – személyes adatainak (Facebook név, Facebook ID) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Pályázat”).
2.2. A beküldött Pályázat utólag nem szerkeszthető, módosítható, törölhető, mert ez befolyásolhatja a játékban való részvételt.
2.3. A Játékból ki vannak zárva a Szervező, Lebonyolító, valamint az Adatfeldolgozó munkavállalói és Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.
2.4. A Játékosok a Rajongói oldalhoz való csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra (Facebook név, Facebook profilkép és Facebook ID). Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) a Szervezőt, illetve a megbízásából eljáró Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli.
2.5. Azok a Pályázatok, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes Pályázatok számítógépes rögzítésre kerülnek a cél megvalósításáig.
2.6. A Szervező a valótlan adatokat megadó résztvevőket automatikusan kizárja a Játékból.
2.7. A Szervező kizárólag azokat a Pályázatokat tekinti érvényesnek, amelyeket a Játékosok által regisztrált saját Facebook profilon keresztül küldenek be a Játékba. Amennyiben a Játékos nem saját maga által regisztrált Facebook profilt vesz igénybe, a Játékkal kapcsolatos, e-mail postafiók, Facebook profil használat jogosultságából fakadó vitákkal kapcsolatban a Szervező, valamint a Lebonyolító mindennemű felelősségét kizárja.
2.8. A Pályázat beküldésével a Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli-, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, a hálózati leterheltség, a hálózati torlódás, a lefedettség, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező és a Lebonyolító az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősséget kizár.
2.9. A Pályázatokat a Játékszabályzatban foglalt feltételek teljesítésének ellenőrzése végett a Szervező megvizsgálhatja azokat, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat bármely pontjában megfogalmazott feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.
2.10. A Játékból – a Szervező megítélése alapján – kizárásra kerülhetnek azok a Játékosok, akik a Játék szellemével ellentétesen egy természetes személy neve alatt csapatban, vagy tömegesen generált e-mail címekkel, Facebook profilokkal vagy nem létező személyeket tartalmazó Facebook profillal vesznek részt a játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket ezzel a megtévesztő magatartással megnöveljék. Ilyen játékosoknak minősülnek például a sorsolásokon és egyéb nyereményjátékokon történő részvétel érdekében társult személyek, akik a nyeremények megszerzése érdekében összehangolják cselekményeiket és egy név alatt több személy teljesítményeit egyesítik, és ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi játékost. Ilyen személyeknek minősülnek továbbá, akik nem valós adatokkal, vagy nem valós Facebook profillal vesznek részt a Játékban, abból a célból, hogy tisztességtelenül növeljék a saját nyerési esélyeiket. A jelen pontban meghatározott, tisztességtelen magatartást tanúsító résztvevők vagy játékosok kötelesek megtéríteni minden olyan kárt, amelyet a Játékkal összefüggésben a Szervezőnek és/vagy Lebonyolítónak okoztak.
2.11. A Játékból továbbá kizárásra kerülnek azok a Játékosok is, akik Pályázata
• sértheti más szerzői jogait,
• olyan elemeket tartalmaz, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,
• erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló kijelentéseket tartalmaznak,
• pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú,
• bátoríthat egészségre ártalmas anyagok használatára,
• tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot,
• tartalmazhat bűncselekményre vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást,
• tartalmazhat jogosulatlan vagy tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény által tiltott módon megszerzett adatokat, vagy üzleti titkokat, szabadalmakat és védjegyeket, adatvédelmi törvénybe ütköző közléseket,
• sértheti a természeti, történelmi tudományos, kulturális értékek megbecsülését, illetve nem ütközhet egyéb jogszabály rendelkezéseibe, nem sértheti az általánosan elfogadott erkölcsi normákat, valamint a jóízlést.

3. A Játék Időtartama
A Játékra való jelentkezés idő tartalmát, a sorsolás idejét, és az eredményhirdetés napját az eredeti bejegyzésben hirdetjük ki,továbbá ott található.
Eredményhirdetés a meghatározott napon Facebook üzenőfali bejegyzés formájában az Gerta 2002 Facebook oldalán.

4. A Játék menete
Nyertes Pályázatok, Nyeremények
4.1 A játékosoknak a Gerta 2002 Facebook oldalon üzenőfali bejegyzés formájában megfogalmazott Játékban meghatározott feladatot kell végrehajtaniuk: Kedvelniük kell a Gerta 2002 Facebook oldalát és a Gerta 2002 oldalon meghirdetett Játék bejegyzését tovább osztotta – majd ezt kommentben jelezte – részt vehet a 4.2 pontban írt sorsoláson. Formai követelmény nincs.
Minden Játékos csak 1 db kommenttel (továbbiakban: Pályázat) vehet részt a sorsoláson.
4.2. Szervező az érvényes Pályázatot benyújtó Játékosok között összesen 1 db nyertest választ ki véletlenszerű sorosolással, a Szervező székhelyén, nem nyilvános kiválasztás keretében, háromtagú döntőbizottság jelenlétében. A bizottság a kiválasztásról jegyzőkönyvet vesz fel, amelyet a bizottság tagjai a sorsolást követően aláírásukkal hitelesítenek. Egy Játékos csak egy nyereményre jogosult.
4.3. Nyeremény:
Az eredeti Facebook bejegyzésben meghirdetett termék(vagy termékek).
A Nyeremény a Nyertes és az Gerta 2002 által közösen meghatározott módon vehető át. Ebbe beleértendő a sorsolás helyszínétől távol tartózkodó személyeknek – vagy a közel tartózkodóaknak kérés szerinti – a Nyertesnek díjmentes kiszállítást, vagy a sorsolás helyszínén való személyes átvételt előre egyeztetett időpontban.
A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja magának.
4.4. A Nyeremény készpénzre nem váltható át.
5. Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása
5.1 A Szervező a Játék eredményét a 4.2 pontban írt sorsolást követően 12 órán belül a Rajongói oldalon bejegyzésben közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes Pályázatot beküldő Játékosok neve jelenik meg. Továbbá a sorsolást megkövető 12 órán belül a Facebookon keresztül üzenetben értesítésre kerül a Nyertes.
5.2 Amennyiben a Nyertes játékos a sorsolást megkövető 2 napon belül nem jelentkezik, vagy veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, a nyeremény a 4.2. pontban meghatározott módon újrasorsolásra kerül.

X
Have no product in the cart!
0